Pleser o’r mwyaf yw eich croesawu i wefan Ysgol Gynradd Aberporth.

Lleolir Ysgol Gynradd Aberporth ar arfordir Ceredigion, mewn tref fechan gymunedol, tua 5 milltir i’r gogledd o Aberteifi a 10 milltir i’r de o Geinewydd.

Fideo Ysgol Gynradd Aberporth

Ysgol Aberporth School Drone Video

 

Ar hyn o bryd, mae oddeutu 120 o blant ar y gofrestr. Prif gyfrwng iaith yr ysgol yw Cymraeg. Ein nod yw fod pob disgybl yn gwbl ddwyieithog erbyn iddynt bontio i’r sector Uwchradd.

Ar gampws yr ysgol lleolir Canolfan y Don ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig dwys. Mae’r uned hon yn unigryw i Ysgol Gynradd Aberporth.

Mae Ysgol Gynradd Aberporth yn gymuned glos a gofalgar, sy’n sicrhau amgylchedd hapus a diogel i bawb. Mae athrawon a staff yr ysgol yn gydwybodol ac yn gweithio’n ddiwyd a diflino i gynnig traws-doriad o brofiadau gwerthfawr a chyfleoedd helaeth i’r disgyblion.

Mae Ysgol Gynradd Aberporth yn darparu addysg o ansawdd uchel sy’n sicrhau fod pob unigolyn yn cael cyfle cyfartal a mynediad i gwricwlwm eang. Mae’r ysgol yn meithrin sgiliau amrywiol y disgyblion er mwyn iddynt ddatblygu i fod yn ddysgwyr annibynnol, gydol oes.

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd…