Llysgenhadon Gwych

Cynllun wrth Gomisiynydd Plant Cymru yw’r Llysgenhadon Gwych sy’n hybu hawliau plant a’r UNCRC mewn ysgolion.

Mae’r plant yn ethol dau Lysgennad Gwych ar ddechrau pob blwyddyn ac mae ganddynt dair swydd. Mae angen iddynt roi gwybodaeth i holl blant yr ysgol am waith a phwerau y Comisiynydd Plant, sicrhau fod disgyblion yn gwybod am hawliau plant o dan yr UNCRC a gwneud tasgau arbennig ar ran y Comisynydd

Llysgenhadon Gwych 2018 / 2019  – Lilly-Ella, Daniel

Y Cyngor Ysgol

Grwp o ddisgyblion yw’r Cyngor Ysgol sy’n cael eu hethol i gynrychioli llais yr holl ddisgyblion  ac i feddwl am ffyrdd o wella yr ysgol.  Mae’r cynrychiolwyr yn siarad â’u cyd-ddisgyblion er mwyn cael safbwynt cytbwys o deimladau disgyblion, a throsglwyddo’r negeseuon yma i’r Cyngor Ysgol Lawn. Mae’r Cyngor yn rhoi adborth i ddisgyblion yr ysgol o benderfyniadau’r cyngor trwy wasanaethau ysgol gyfan a fesul dosbarth. Mae hyn yn sicrhau fod pawb yn ymwybodol o waith y cyngor. Yn ystod y flwyddyn, mae’r Cyngor yn trafod a threfnu pob math o weithgareddau, gan gynnwys gweithgareddau codi arian, trefnu gweithgareddau hwyl a llawer mwy

Mae Llywodraeth Cymru yn credu bod gan blant a phobl ifanc yr hawl i fod yn ddiogel, yn hapus ac yn iach ac i ddatblygu eu sgiliau a’u potensial drwy gyfrwng addysg. Mae Erthygl 12 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn dweud fod gan blant a phobl ifanc yr hawl i ddweud beth ddylai ddigwydd ac i rywun wrando arnynt.

Y Cyngor Ysgol 2018-2019

Bl 6  – Lilly-Ella, Finley, Catherine, Trystan

Bl 5  – Isabelle-Starr, Sam

Bl 4 – Imogen, Ellis

Bl 3 – Flo, Jac

Bl 2 – Ethan, Freya

Bl 1 – Tom, Isla

Derbyn – Lucy, Rex

Criw Heulwen

Criw Heulwen Hawlia

Grwp llywio ar gyfer ymgyrch Ysgol sy’n Parchu Hawliau UNICEF yw Criw Heulwen Hawliau. Mae’r Llysgenhadon Gwych ac Efydd, aelodau o’r Cyngor Ysgol, aelodau a etholir gan y plant, aelodau staff a Chadeirydd y Llywodraethwyr staff yn rhan ohonno. Mae’r Criw yn trafod cynllun gweithredu yr ysgol ac yn sicrhau fod erthyglau’r CCUHP yn rhan flaenllaw o ddigwyddidau a gweithgareddau yr ysgol.

Criw Heulwen Hawliau 2018-2019:

Bl 6 – Trystan, Megan, Lilly-Ella, Daniel

Bl 5 – Sam, Isabelle

Bl 4 – Ellis, Imogen

Bl 3 – Lacey

Bl 2 – Hali

Bl 1 – Mali

Bl Derbyn – Zoe